GLOBAL G.A.P

GLOBAL G.A.P. është standardi i njohur ndërkombëtarisht për prodhimtarinë e fermës për praktikat më të mira për siguri afatgjatë për prodhimet bujqësore. Qëllimi i këtij standardi është prodhimi i sigurt dhe i qëndrueshëm bujqësor për të përfituar fermerët, shitësit me pakicë dhe konsumatorët në të gjithë botën.

GLOBAL G.A.P ofron dy opsione:


 1. Opsioni I: Çertifikim individual

Çertifikimi bazuar në opsionin I përfshin:

 • Prodhues individual me një njësi prodhimi
 • Prodhues individual me disa njësi prodhimi
 • Prodhues individual me disa njësi prodhimi dhe me strukture të Sistemit të Manaxhimit të Cilësisë (QMS)
 1. Opsioni II: Çertifikim në grup

Një person juridik mbajtës i çertifikatës, përfaqësues i grupit të prodhuesëve. Çertifikimi në grup kërkon ndërtimin e Sistemit të Manaxhimit të Cilësisë si dhe zbatimin e të gjithë pikave të kontrollit të Opsionit I.

Në çertifikim përfshihet:

 • Siguria ushimore dhe gjurmueshmëria
 • Mjedisi (përfshirë biodiversitetin)
 • Shëndeti, siguria dhe mirëqenia e punëtorëve
 • Mirëqenia e kafshëve
 • Manaxhimi i Integruar të Prodhimeve (ICM), Kontrolli i Integruar të Dëmtuesve (IPC),
 • Sistemi i Manaxhimit të Cilësisë (QMS), dhe Analiza e Rrezikut dhe Pikat e Kontrollit Kritik (HACCP)

 

Standardi kërkon, ndër të tjera, efikasitet më të madh në prodhim. Përmirëson performancën e biznesit dhe zvogëlon harxhimin e burimeve vitale. Ai gjithashtu kërkon një qasje të përgjithshme ndaj bujqësisë që ndërtohet në praktikat më të mira për brezat që do të vijnë.