Çfarë është ISO / IEC 17020?

 

ISO 17020, i njohur me titullin “Kriteret e përgjithshme për funksionimin e llojeve të ndryshme të organeve që kryejnë inspektimin”, është një standard ndërkombëtar mbi kompetencat e organeve inspektuese.

 

Ky standard ndërkombëtar përcakton kriteret e përgjithshme për kompetencat e organeve të pavarura që kryejnë inspektime pavarësisht nga sektori i përfshirë. Gjithashtu përcakton kriteret e pavarësisë. Standardi ka për qëllim përdorimin e organeve të inspektimit dhe të organizmave të tyre të akreditimit, si dhe organeve të tjera që kanë të bëjnë me njohjen e kompetencave të organeve inspektuese.

 

Përfitimet e akreditimit ISO 17020

 

 • Uniformiteti në ekzekutimin dhe mënyrën e raportimit për njerëzit që kryejnë veprimtarinë.
 • Përmbushja e kërkesave të akreditimit
 • Ankesa të reduktuara të konsumatorëve
 • Dëshmia e përputhjes me kërkesat e specifikuara

 

Cilat janë kërkesat e standardit ISO 17020 për akreditim?

 

Kërkesat e ISO 17020 janë të përfshira në 14 seksione kryesore, duke përfshirë:

 

 • Kërkesat administrative
 • Kërkesat për pavarësi, paanësi dhe integritet
 • Konfidencialiteti
 • Organizimi dhe manaxhimi
 • Sistemi i cilësisë
 • Personeli
 • Pajisjet
 • Metodat dhe proçedurat e inspektimit
 • Trajtimi i mostrave dhe artikujve të inspektimit
 • Kontrolli i regjistrimeve
 • Raportet e inspektimit dhe çertifikatat e inspektimit
 • Nënkontraktimi
 • Ankesat
 • Bashkëpunimi me organet e tjera inspektuese

 

 

Çfarë ofron AZ Consulting në fushën e standardit ISO 17020 dhe akreditimit?

AZ Consulting ofron ekspertizë dhe kompetencë teknike për të siguruar që kompania performon bazuar në kriteret e ISO / IEC 17020, trajnime, auditime të brendshme, kontrolle para vlerësimit dhe lehtësim gjatë auditimit të çertifikimit ISO / IEC 17020.