Shërbime të përgjithshme:

 • Përpilim Kontratash Pune;
 • Përpilim Kontratash Qeraje;
 • Përpilim Kontratash Shërbimi;
 • Përpilim Kontratash për Shitje-blerje Kuotash;
 • Përpilim Statuti dhe Akt Themelim;
 • Përpilim Vendimi për Ndryshim Statuti dhe Akt Themelimi dhe Regjistrim;
 • Përpilim Vendimi të Asamblesë së Ortakëve dhe Regjistrim (ndryshime të përfaqësuesit ligjor, objektit, selisë etj).

 

Shërbime Specifike:

 • Konsulencë për ankimim administrativ (ndaj institucioneve publike);
 • Analizë dhe formulim problematikash të ndryshme nga ana juridike për ndërhyrje në akte ligjore dhe nënligjore kur këto bien ndesh me parimin e tregtisë së lirë dhe për pasojë cënojnë interesin e biznesit;
 • Përfaqësim pranë institucioneve publike për probleme të ndryshme;
 • Përfaqësim në gjykatë me avokat;