Konsulencë për IFS

Shoqatat tregtare ushqimore në Gjermani dhe Francë, me ndihmën e shoqatave ndërkombëtare të shpërndarësve me pakicë, i janë përgjigjur problemit të sigurisë ushqimore duke zhvilluar Standardet Ndërkombëtare të Ushqimit (IFS). Qëllimi i standardeve është të bashkojë kërkesat e ndryshme të shpërndarësve me pakicë në një standard të vetëm. Përfitimet e kësaj përfshijnë rritjen e transparencës përgjatë zinxhirit të vlerës së ushqim dhe zvogëlimin e numrit të auditimeve, që për konsumatorët do të thotë reduktim të çmimit. Çertifikimi IFS nga një palë e tretë ndihmon për të demonstruar për shpërndarësit me pakicë që kërkesat për një ushqim të sigurt, cilësor dhe që kërkesat ligjore janë plotësuar.

Kërkesat:

IFS është e ndarë në pesë kapituj dhe më poshtë janë renditur kërkesat që duhet të plotësojnë:

 • Përgjegjësitë e manaxhimit të lartë
 • Sistemet e manaxhimit të cilësisë
 • Manaxhimi i burimeve
 • Proçesi i prodhimit
 • Matja, analiza dhe përmirësimi

Përfitimet:

 • Tregon se kompania merr përgjegjësinë për furnizimin e produkteve ushqimore me cilësi.
 • Ndihmon furnizuesin për të parë nëse ajo ka përmbushur detyrimet e saj ligjore.
 • Rrit aftësinë e shpërndarësve të shitjes me pakicë për të furnizuar me produkte ushqimore brenda standardeve ndërkombëtare.
 • Mbështet rritjen e sigurisë së ushqimit, duke minimizuar rreziqet e produktit ose kthimin e tij.
 • Rrit reputacionin e kompanisë.
 • Ul kostot e brendshme dhe të jashtme të auditimit duke përdorur një standard uniform.
 • Rrit reputacionin, markën dhe imazhin e kompanisë.

Mbështet përmirësimin e vazhdueshëm përmes mbikqyrjeve të vazhdueshmeConsultancy for IFS

Food safety continues to be a global problem. Food trade associations in Germany and France, with the help of international Associations retail distributors, responded to this problem by developing the International Food Standards (IFS). The purpose of the standards is to unite various requirements of retail distributors in a single standard. Benefits of this include transparency increase along the value chain for food and reducing the number of audits for customers leading to cost reductions. IFS certification by a third party helps to demonstrate to the retail distributors that the requirements for a safer, qualitative food and legal requirements are accomplished.

Addressed to:

IFS is particularly valuable for retailers in Germany and France, regardless of business size, sector or location. Since the food industry is international, standards are applicable for any supplier worldwide.

Requirements:

IFS is divided into five chapters and below are listed the requirements that you must fulfill:

 • The responsibilities of a high management
 • Quality management systems
 • Resource Management
 • Manufacturing process
 • Measurement, analysis and improvement

Benefits:

 • Demonstrates that the company took the responsibilities to supply quality food product.
 • Helps the supplier to see if it has accomplished its legal obligations.
 • Enhances the capability of retail distributors to supply with food products within international standards.
 • Support the growth of food security, minimizing the risks of liabilities to the product or its return.
 • Known by the Global Food Safety Initiative, a guidance task force of the food chain subsequently will enhance the reputation of the company.
 • IFS certificates decrease internal and external costs of audit using a uniform standard.
 • Being certified by the IFS will enhance the reputation, the brand and the image of the company.
 • The certification of this process will support the continuous improvement through the continuous surveillance and corrective action.
 • dhe veprimeve korrigjuese.