Konsulencë për ISO 17025:2017

ISO / IEC 17025:2017 është standardi kryesor ISO i përdorur nga laboratorët testues dhe kalibrues, standardi për të cilin shumë laboratorë duhet të akreditohen në mënyrë që të konsiderohen teknikisht kompetentë. ISO / IEC 17025:2017 specifikon kërkesat e përgjithshme për të kryer teste dhe / ose kalibrime, duke përfshirë marrjen e mostrave. Standardi mbulon testimin dhe kalibrimin e kryer duke përdorur metoda standarde, metoda jo-standarde dhe metodat laboratorike të zhvilluara.

Standardi është i aplikueshëm për të gjitha kompanitë që kryejnë teste dhe / ose kalibrime. Këtu përfshihen laboratorë të klasës së parë, dytë dhe të tretë, dhe laboratorë ku testimi dhe / ose kalibrimi është pjesë e inspektimit dhe çertifikimit të produktit.

ISO / IEC 17025:2017 është i zbatueshëm për të gjitha laboratorët, pavarësisht nga numri i personelit ose shtrirjes së fushës së testimit dhe / ose kalibrimit.

Laboratorët përdorin standardin ISO / IEC 17025 për të zbatuar një sistem të cilësisë që synon përmirësimin e aftësisë së tyre për të prodhuar vazhdimisht rezultate të vlefshme. Ky standard është gjithashtu bazë për akreditim nga një autoritet akredituese. Klientët e laboratorëve, autoritetet rregullatore dhe organet e akreditimit mund ta përdorin standardin në konfirmimin ose njohjen e kompetencës së laboratorëve.

Si një laborator i akredituar me ISO 17025:2017, laboratori përfshin një sistem të përgjithshëm për manaxhimin teknik dhe të cilësisë, e cila rezulton në përfitime të vërejtura në praktikën laboratorike të përditshme.

  • Kërkesa teknike të përmirësuara ku përfshin shtimin e trajnimeve të personelit dhe të dhëna të detajuara, zhvillimin e metodës dhe proçedurave të validimit, matjen e metodës të pasigurisë, dhe kalibrimi i pajisjeve të caktuara dhe program mirëmbajtjeje.
  • Një përkufizim më të fortë të proçesit të përgatitjes së mostrës do të dokumentohet për të ruajtur qëndrueshmëri në marrjen e mostrave, dhe një program më rigoroz në monitorimin e kontrollit të cilësisë së zbatuar.
  • Përmirësim i cilësisë së manaxhimit i përqendruar në kontrollin e dokumenteve për të mbajtur procese të qëndrueshme analitike, përmirësim i monitorimit të performancës së furnitorëve, proces të shqyrtimit të kontratës për dokumentimin e kërkesave të klientëve, si dhe një sistem për trajtimin e komenteve dhe ankesave të klientëve, me përmirësim të vazhdueshëm nëpërmjet proçedurave korrigjuese dhe parandaluese të veprimit.
  • Rishikimi i Manaxhimit të veprimeve korrigjuese, testime jo konforme dhe ndihma në përcaktimin e trendeve testuese afatgjatë.
  • Identifikimi i shpejtë në zgjidhjen e çështjeve në lidhje me metodat, personelin ose pajisjet, për rritjen e kënaqësisë së klientit, plotësimin e kërkesave të cilësisë së klientëve të specializuara, si dhe rritjen e përgjithshme të biznesit laboratorik.